Skip to main content

Algemene voorwaarden

Timing Instruments Logo

Download de Algemene Voorwaarden

Art. 1 Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende de verhuur, verkoop, levering en betaling van zaken waarbij JSTiming partij is. Voor zover er in deze Algemene Voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke bepalingen. Door aanvinken van “Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en accepteer ze.” op onze website en/of door het ondertekenen van een ‘huur’ overeenkomst, bevestigt u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft en daarmee akkoord gaat.

Art. 2 Levering
Levering shopbestellingen duren zelden langer dan 14 dagen. De artikelen die we op voorraad hebben versturen we, indien u dat wenst, veelal binnen 1-2 werkdagen. Voor artikelen die niet bij ons op voorraad zijn is de levertijd tussen de 4 en 10 dagen. Als een artikel geheel uitverkocht is nemen wij contact met u op.

Art. 3 Prijzen
Alle shopprijzen en prijzen van ‘huur’ overeenkomsten zijn in Euro’s en excl. BTW (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven) en exclusief verzendkosten. De prijzen die wij vermelden gelden op het moment dat u ze ziet op onze website. Indien de prijs van een artikel door een van onze leveranciers gewijzigd wordt, zullen wij deze veranderen op onze website. Vanaf dat moment geldt alleen de nieuwe prijs, tenzij U daarvoor al een bestelling geplaatst heeft en u daarvan een bevestiging ontvangen heeft.

Art. 4 ‘Huur’overeenkomst
De afspraak voor verhuur van het goed komt tot stand op het moment dat de huurder de overeenkomst tekent en gaat in naargelang het overeengekomen. Overeenkomsten met JSTiming kunnen worden aangegaan door: natuurlijke personen en rechtspersonen. (niet als rechtspersonen worden gezien, stichtingen, commissies, comités etc. welke niet zijn ingeschreven in de daarvoor bestemde registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Deze rechtspersonen worden gezien als natuurlijk persoon. Een natuurlijk persoon is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld met zijn gehele kapitaal en alle voortvloeiende verplichtingen uit de gesloten huurovereenkomst en de daaraan gerelateerde huur- en verhuurvoorwaarden. Indien later blijkt dat een natuurlijk persoon de overeenkomst is aangegaan namens een rechtspersoon en daartoe niet bevoegd was wordt ervan uitgegaan dat hij handelde op persoonlijke verantwoordelijkheid en kan door hem geen beroep worden gedaan op schuldsplitsing.)

Art. 5 Wijzigingen in ‘huur’overeenkomst
Aanvulling, vermindering of wijziging van reeds bestaande ‘huur’overeenkomsten kan (kunnen) uitsluitend plaats vinden met instemming van beide partijen en treedt (treden) eerst in werking nadat deze door JSTiming schriftelijk aan huurder zijn bevestigd.

Art. 6 Annuleren
De huurder kan besluiten de ‘huur’overeenkomst die hij met JSTiming heeft gesloten, na het ondertekenen van de overeenkomst en voor het ingaan van bedoelde huur’overeenkomst’, niet door te laten gaan. Annulering door huurder is alleen schriftelijk mogelijk. Tot 1 maand voorafgaand aan het evenement is dit kosteloos. Indien de huurder annuleert binnen 1 maand voor aanvang van het evenement zijn wij genoodzaakt 25% als annuleringskosten door te berekenen. Wordt er binnen 24 uur voor aanvang van het evenement geannuleerd wordt er 50% als kosten doorberekend. Restitutie van reeds betaalde huursom is alleen mogelijk indien binnen de gestelde termijn geannuleerd is, eventuele annuleringskosten zullen hierop in mindering worden gebracht.

Art. 7 Einde ‘huur’overeenkomst
De ‘huur’overeenkomst eindigt na het verstrijken van de afgesproken periode. Indien de huurder tekort schiet in de nakoming van de ‘huur’overeenkomst, kan JSTiming de ‘huur’overeenkomst beëindigen zonder dat hiervoor een beslissing van de rechter nodig is, onverminderd het recht van JSTiming op vergoeding van de kosten, nadeel en rente. In genoemde gevallen is JSTiming ten allen tijden, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf gerechtigd om het gehuurde bij de huurder terug te halen. De huurder is verplicht aan JSTiming de door JSTiming gewenste medewerking te verlenen. De huurder machtigt JSTiming bij deze zich toegang tot het gehuurde te verschaffen. JSTiming is niet aansprakelijk voor enig nadeel welke door de huurder of door derden, in verband met het terughalen van het goed c.q. het beëindigen van de ‘huur’overeenkomst wordt geleden. Ingeval de wederpartij een consument is, bedraagt het door JSTiming te vergoeden nadeel maximaal de huur- contractprijs.

Art. 8 Betaling
Bij iedere levering van goederen zit een rekening, U dient vooraf voor betaling te zorgen.
Indien we de betaling ontvangen hebben zullen we uw bestelling afhankelijk van uw keuze opsturen of uitreiken tijdens het, overeengekomen, eerstvolgende evenement.
Betalingsafspraken m.b.t. ‘huur’overeenkomsten (w.o. timingspakketten) worden vastgelegd in de ‘huur’ overeenkomt. De huurprijs dient voldaan te worden binnen uiterlijk 28 dagen na factuurdatum. Indien er niet aan de betalingstermijn wordt voldaan dan volgt er in eerste instantie een herinnering voor het niet tijdig nakomen van de betalingsafspraak. Mocht er na deze betalingsherinnering geen betaling volgen dan zal er een tweede herinnering worden verstuurd. Mocht hierop opnieuw geen betaling volgen dan zal de vordering uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede de wettelijke rente zullen dan voor rekening zijn van huurder komen. JSTiming behoudt zich het recht voor een redelijke borgstelling van de huurder te verlangen.

Art. 9 Liquiditeit huurder
Indien JSTiming berichten bereiken – nadat een overeenkomst is aangegaan – omtrent liquiditeit en/of solvabiliteit van de huurder kan JSTiming gehele betaling van de overeengekomen huurprijs eisen voordat het evenement plaatsvindt. JSTiming behoudt zicht het recht om de volledige huursom te vorderen voordat levering van de goederen en/of diensten heeft plaatsgevonden.

Art. 10 Schade en/of Verlies
a) Ontstane schade dient onmiddellijk aan JSTiming te worden gemeld. De huurder verplicht zich de schade aan het gehuurde goed ten gevolgen van zorgeloos c.q. foutief gebruik, alsmede bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, het gehuurde goed alsmede onderdelen en/of toebehoren aan JSTiming te vergoeden tegen waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene, onverminderd de verplichting van de huurder om alle schade, waaronder winstderving, kosten en interesten aan JSTiming te vergoeden. Het zelf verrichten van reparaties is niet toegestaan. JSTiming is niet aansprakelijk voor gevolgschade wegens gebreken aan het gehuurde.

b) Voor zoekgeraakt goed, waarvoor door JSTiming reeds de nieuwwaarde aan de huurder berekend is en dat later (maximaal 1 maand) alsnog door de huurder gevonden en teruggebracht wordt, dient de huurder de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door JSTiming in mindering gebracht op de aan de huurder terug te betalen nieuwwaarde, onder aftrek van gemaakte kosten.
c) JSTiming is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de huurder, die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De huurder, behoudens een consument, zal JSTiming vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.
d) De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal/beschadiging van de gehuurde goederen, gezien de huurder een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van derden.

Art. 11 Expertise
De door JSTiming gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van de schade, reparatie en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komen rechtstreeks voor de rekening van de huurder. De huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat bij een door JSTiming geschat schadebedrag van € 500,- of meer, expertise op kosten van de huurder uitgevoerd door een door JSTiming aangewezen erkend expertisebureau en bij schade beneden € 500,- expertise wordt uitgevoerd door JSTiming.

Art. 12 Gebruik en Onderhoud
De huurder stemt er mee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip door JSTiming op te laten halen of terug te bezorgen in dezelfde staat als de huurder het gehuurde goed heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De huurder dient het gehuurde goed gereinigd en op dezelfde wijze in te leveren zoals hij deze ontvangen heeft. Extra arbeid door niet reinigen wordt in rekening gebracht.

Art. 13 Verplichtingen van de klant
De huurder stemt er mee in JSTiming ten allen tijde toegang tot het gehuurde goed te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde goed af te wijzen en JSTiming hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van JSTiming. De huurder mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres als omschreven op de overeenkomst. De huurder of de derde dient JSTiming onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van de huurder of de derde of op het onderhavige gehuurde of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van JSTiming dreigen te worden aangetast.
Bij huur c.q. gebruik van apparatuur dient huurder ervoor zorg te dragen dat aan alle vereisten wordt voldaan, zoals daar zijn:
•Ontheffingen van plaatselijke verordeningen
•Verordeningen / voorschriften / wettelijke bepalingen inzake milieuwetgeving
•Regelgeving en bepalingen inzake overkoepelende (sport) bonden (NFF, KNWU, KWBW, KNAU, etc.)
•Regelgeving inzake gebruik / in bezit hebben van radio elektrische zendinrichtingen
•Regelgeving / bepalingen conform ISO normeringen, elektrotechnische voorschriften etc.

JSTiming kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van terzake benodigde vergunningen. Door of vanwege opsporingsdiensten geconstateerd verzuim, nalatigheid, niet voldoen aan bepalingen c.q. hieruit voorvloeiende procedures, boeten etc. zijn voor rekening van de huurder, Indien inbeslagname / verbeurdverklaring van goed die aan huurder is verhuurd, is huurder verplicht JSTiming per omgaande hiervan in kennis te stellen. Schade hieruit voortvloeiende verbeurdverklaring, inbeslagname, vernietiging, zomede het door JSTiming niet kunnen beschikken over het gehuurde goed, zomede schade voorvloeiende wegens het niet kunnen leveren aan derden komt voor rekening van de huurder.

Art. 14 Boetes, belastingen
De huurder komt overeen alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmaterialen door hem, of derden, te zullen betalen.

Art. 15 Risico/laden-lossen
De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verplicht het gehuurde goed te laden in overeenstemming met de beladingsinstructie en/of de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor huurders die de goederen door JSTiming aangeleverd krijgen en zelf lossen en weer laden. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens het transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.

Art. 16 Reiniging
Het gehuurde dient schoon teruggeven te worden, anders worden er kosten voor reiniging en gevolgschade in rekening gebracht.

Art. 17 Aansprakelijkheid / overmacht
JSTiming kan nimmer aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien door overmacht niet, niet juist of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de huurder worden gesteld. Onder overmacht wordt verstaan iedere van JSTiming’s wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, of elk geval waar een derde contractant van JSTiming mede van aan de basis ligt. Indien er geen sprake van overmacht is, zal de door JSTiming te vergoeden schade ten hoogste de huur- contractprijs bedragen.

Art. 18 Veiligheid
De veiligheid is een zaak van de huurder zelf. JSTiming verstrekt gebruiksaanwijzingen/handleidingen en plaatst waarschuwingstekens waar dit nodig is. Voor de veiligheid van de huurder of die van derden kan JSTiming niet instaan.

Art. 19 Risico’s
De huurder aanvaardt alle risico’s die voor voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed. De huurder verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.

Art. 20 Verzekering
JSTiming adviseert de huurder de gehuurde goederen naar gelang het risico tegen brand, diefstal, aansprakelijkheid, etc. te verzekeren.

Art. 21 Afwijkingen
In geval van afwijkende voorwaarden, welke alleen door JSTiming kunnen worden doorgevoerd, worden deze vermeld in de ‘huur’overeenkomst.

Art. 22 Koopovereenkomst
Indien er sprake is van een koopovereenkomst gelden de punten 4, 5, 17, 18, 19, 20 en 21 zoals hierboven beschreven. Lees dan koper i.p.v. huurder, koopovereenkomst i.p.v. huurovereenkomst, gekochte i.p.v. gehuurde en koopprijs i.p.v. huurprijs. Indien er goederen worden gekocht bij JSTiming blijven deze eigendom van JSTiming totdat de gehele factuur is voldaan door koper.

Art. 23 Geschillen en toepasselijk Recht.
Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en JSTiming, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen JSTiming is gevestigd. JSTiming heeft het recht, in afwijking van het voorgaande, een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarin u woonachtig bent. De overeenkomst tussen u en JSTiming wordt beheerst door het Nederlandse Recht.